Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden NextDeli B.V.

Versie 2020-5

_______________

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: het door een leverancier op het platform van NextDeli aangeboden product. Het product wordt in combinatie met een in opdracht van NextDeli te maken foto op het platform geplaatst. 
 2. Bestelling: het door een opdrachtgever via het platform van NextDeli bij een leverancier bestelde product. Indien de opdrachtgever gelijktijdig meerdere producten met verschillende levertijden besteld, dan omvat één bestelling steeds producten die gelijktijdig bij opdrachtgever worden afgeleverd. 
 3. Dag: kalenderdag. 
 4. Distributeur: de onderneming die door NextDeli exclusief belast is met het transport van de bestelde producten vanaf zijn distributiecentrum naar het (aflever)adres van opdrachtgever. 
 5. Distributiefactuur: een overzicht van de betalingsverplichting van de leverancier aan NextDeli, met een opgave van de te betalen prijs voor de logistieke diensten in verband met het afleveren van de bestelling op het afleveradres van de opdrachtgever. 
 6. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten via het platform van NextDeli aanbiedt. 
 7. NextDeli: NextDeli B.V., statutair gevestigd te Soest (3768 XL) aan de Van Lenneplaan 80, ingeschreven bij KvK onder nummer 60546247 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dhr. B.T.M. Hansen in hoedanigheid van directeur/eigenaar. 
 8. Opdrachtgever: de zakelijke klant die via het platform van NextDeli een bestelling plaatst of heeft geplaatst bij één of meerdere leveranciers die hun producten via genoemd platform aanbieden. 
 9. Oplossingenknop: het via het platform van NextDeli toegankelijke besloten communicatiekanaal met de accounts van de gebruikers van het platform (leveranciers, opdrachtgevers, distributeur, NextDeli en overige gebruikers) waarop zij op eenvoudige wijze onderling kunnen communiceren. Teneinde de kwaliteit, uitvoering en werking van het platform en de via het platform tot stand gekomen overeenkomsten zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, wordt de communicatie via de oplossingenknop door NextDeli gemonitord. 
 10. Orderportaal: de online omgeving binnen het Platform waar de leverancier toegang heeft tot zijn order data, waaronder de bij hem geplaatste bestellingen. 
 11. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever via het platform van NextDeli een bestelling plaatst bij een leverancier voor de levering van (een) specifiek(e) product(en) die door deze leverancier op het platform van NextDeli worden aangeboden. Waarbij de bestelling wordt afgeleverd door tussenkomst van de distributeur. 
 12. Platform: het technische middel, e-commerce platform dat via de website/URL van NextDeli (www.Nextdeli.com) beschikbaar wordt gesteld voor de verkoop van producten, die door de leverancier op het platform worden aangeboden en door de opdrachtgever worden besteld. 
 13. Platform fee: De procentuele vergoeding over de gerealiseerde omzet die de leverancier aan NextDeli is verschuldigd voor de via het Platform tot stand gekomen overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever. 
 14. Pro-forma inkoopfactuur: de inkoopfactuur die NextDeli aan het einde van de week opstelt en verstrekt aan de leverancier met een totale prijsopgave van de per ordernummers bestelde hoeveelheden, vermenigvuldigd met de gehanteerde verkoopprijzen per product. De pro-forma inkoopfactuur dient als richtlijn voor de verkoopfactuur van de leverancier aan NextDeli.
 15. Retouropdracht: de schriftelijke opdracht (via het Orderportaal) van de leverancier aan NextDeli om een bestelling of deel van een bestelling bij opdrachtgever retour te (laten) nemen. 
 16. Verkoopfactuur: een overzicht van de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan de leverancier, met een nauwkeurige omschrijving van soort, aantal en of gewicht van de geleverde producten onder vermelding van de daarvoor te betalen prijs. 
 17. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 
 18. Werkdag: maandag tot en met vrijdag. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tussen de opdrachtgever en leverancier via het platform van NextDeli tot stand is gekomen. 
 2. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op de rechtsverhouding tussen NextDeli, de leverancier en de opdrachtgever die gebruik maken van het platform van NextDeli, alsmede op de rechtsverhouding of overeenkomsten tussen NextDeli en overige gebruikers van het platform, zoals maar niet beperkt tot de distributeur en adverteerders op het platform. 
 3. Voordat een overeenkomst via het platform van NextDeli tot stand komt, is de tekst van deze voorwaarden aan opdrachtgever, leverancier en overige gebruikers tenminste digitaal beschikbaar gesteld en zijn deze voorwaarden voor zover vereist door hen aanvaard. 
 4. Voordat een leverancier zijn producten via het platform van NextDeli kan aanbieden, dient de leverancier een digitaal account aan te maken. De leverancier kan dit account slechts voltooien door deze voorwaarden expliciet te aanvaarden. De tekst van de voorwaarden kan hierbij door de leverancier worden geraadpleegd en eenvoudig worden gedownload en opgeslagen. 
 5. Voordat de opdrachtgever toegang krijgt tot het platform van NextDeli voor het plaatsen van bestellingen dient de opdrachtgever een digitaal account aan te maken. De opdrachtgever kan zijn account slechts voltooien door deze voorwaarden expliciet te aanvaarden. De tekst van de voorwaarden kan hierbij door de opdrachtgever worden geraadpleegd en eenvoudig worden gedownload en opgeslagen. 
 6. De voorwaarden zijn voorts te raadplegen, te downloaden en op te slaan via de website van NextDeli (www.nextdeli.com). De voorwaarden worden door NextDeli tevens op verzoek kosteloos beschikbaar gesteld en toegezonden. 
 7. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde dan wel algemene voorwaarde in een door NextDeli met enige leverancier separaat getroffen overeenkomst dan prevaleert de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarde uitsluitend voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 
 8. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de leverancier, gebruiker dan wel mogelijke andere bij de overeenkomst betrokken partijen, wordt door NextDeli hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en in geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met de voorwaarden van NextDeli prevaleren steeds laatstgenoemde voorwaarden. 
 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. 
 10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 
 11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. 
 12. Indien NextDeli niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hun geldigheid verliezen, of dat NextDeli in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Aanmaken account op het platform 

 1. De leverancier maakt een account aan waarop hij tenminste de onder het volgend artikel vermelde gegevens verstrekt. Door aanvaarding van deze voorwaarden, op de wijze zoals vastgelegd onder art. 2 lid 4, geeft de leverancier tevens zijn akkoord op de geautomatiseerde controle van zijn gegevens. 
 2. Indien de leverancier naar het oordeel van NextDeli in strijd handelt met de uitgangspunten van het platform dan wel het platform op andere wijze aanwendt dan in deze voorwaarden beschreven, zoals bijvoorbeeld het rechtstreeks beleveren en factureren aan klantrelaties waarvan de leverancier/klantrelatie via het platform tot stand is gekomen, dan is NextDeli gerechtigd de leverancier de toegang tot het platform te ontzeggen en zijn account te blokkeren, dan wel aan de toegang aanvullende of bijzondere voorwaarden te verbinden. Tevens kan een leverancier dan geen aanspraak meer maken op de terugbetaling van eventuele vooruitbetaalde platform fee, ook al is deze terugbetaling via een separate overeenkomst vastgelegd.
 3. De leverancier prijst haar producten volgens het ‘niet-duurder-dan’ uitgangspunt, hetgeen betekent dat de producten van de leverancier op het platform niet duurder zijn dan wanneer de klant deze producten rechtstreeks bij de leverancier bestelt. De leverancier heeft daarvoor de mogelijkheid per individuele klant, specifiek overeengekomen prijzen en/of condities voor deze klant in haar platformwebshop vast te leggen en te beheren. Indien de leverancier naar het oordeel van NextDeli in strijd handelt met deze bepaling, dan is NextDeli gerechtigd de leverancier de toegang tot het platform te ontzeggen en zijn account te blokkeren, dan wel aan de toegang aanvullende of bijzondere voorwaarden te verbinden. Tevens kan een leverancier dan geen aanspraak meer maken op de terugbetaling van eventuele vooruitbetaalde platform fee, ook al is deze terugbetaling via een separate overeenkomst vastgelegd.
 4. De opdrachtgever maakt een account aan waarop hij de aldaar gevraagde gegevens verstrekt. Bij het aanmaken van het account vindt steeds een geautomatiseerde controle plaats van de ingevoerde gegevens. Bij deze controle worden aan de hand van het KvK- nummer, de SBI- code van de opdrachtgever gevalideerd en wordt een controle op de kredietwaardigheid van de opdrachtgever uitgevoerd. In geval van een onjuiste SBI-code en bij een als onvoldoende beoordeelde kredietwaardigheid, kan de opdrachtgever zijn account niet succesvol voltooien. De opdrachtgever kan in overleg treden met NextDeli voor een oplossing voor het aanmaken van een account. 
 5. Door aanvaarding van de voorwaarden, op de wijze zoals vastgelegd onder art. 2 lid 5 geeft de opdrachtgever zijn akkoord op de geautomatiseerde controle van zijn gegevens waarin tevens uitdrukkelijk zijn akkoord op de controle van zijn kredietwaardigheid is begrepen. 
 6. Indien NextDeli op grond van het onderzoek naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever dan wel op andere gronden van mening is dat er redenen aanwezig zijn de opdrachtgever geen toegang tot het platform te verlenen, dan is NextDeli gerechtigd de opdrachtgever de toegang te onthouden dan wel aan de toegang aanvullende of bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 7. NextDeli treft noodzakelijke en passende technische alsmede organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data via het platform en zorgt voor een veilige web-omgeving. NextDeli treft voorts noodzakelijke en passende maatregelen om veilig elektronische betalingsverkeer zoveel mogelijk te kunnen garanderen. 

Artikel 4. Identiteit Leverancier 

 1. De gegevens van de leverancier (naam, statutaire naam ofwel handelsnaam, het adres van vestiging en indien dit afwijkt zijn bezoekadres, telefoonnummer, E-mailadres, KvK-nummer en Btw-identificatienummer) zijn te vinden en te raadplegen op het account van de leverancier op het platform van NextDeli. 
 2. Leverancier staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens. 

Artikel 5. Identiteit opdrachtgever 

 1. De gegevens van de opdrachtgever (naam, statutaire naam ofwel handelsnaam, zijn adres van vestiging en indien dit afwijkt het afleveradres, telefoonnummer, E-mailadres, KvK-nummer en Btw-identificatienummer) zijn te vinden en te raadplegen op het account van de opdrachtgever op het platform van NextDeli. 
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens. 

Artikel 6. Het aanbod van de Leverancier 

 1. De leverancier vermeldt op het platform indien en voor zover van toepassing, bij het aanbod of dit product een beperkte geldigheidsduur heeft en of er mogelijk andere voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De leverancier geeft een zo volledig en nauwkeurige mogelijke omschrijving van het aangeboden product en vermeldt daarbij per product op de verplicht in te vullen velden, voor zover van toepassing onder meer aard, gewicht, prijs, prijs per eenheid, kortingsprijs en levertijd. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. De leverancier staat ervoor in dat de op het platform van NextDeli geplaatste foto een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave is van het te leveren product. Hierbij is van belang dat de producten veelal versproducten en etenswaren betreffen en er steeds afwijkingen mogelijk zijn tussen de bestelde en de uiteindelijk door de leverancier geleverde producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de leverancier niet. 
 3. Elk door de leverancier op het platform van NextDeli geplaatst aanbod bevat tenminste zodanige informatie, dat de inhoud van de overeenkomst en de aan de door hem geplaatste bestelling verbonden voorwaarden voor de opdrachtgever voldoende duidelijk zijn. 

Artikel 7. De overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier komt, met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel, tot stand op het moment dat de bestelling op het platform door de opdrachtgever definitief is gemaakt door acceptatie op voorhand van de door NextDeli uit te voeren automatische incasso van de kosten verbonden aan zijn bestelling. 
 2. Met inachtneming van het bepaalde in art. 9 machtigt de opdrachtgever NextDeli om de verschuldigde bedragen in verband met de door hem geplaatste bestellingen van de door hem opgegeven bankrekening automatisch te incasseren en af te schrijven. 
 3. NextDeli stuurt opdrachtgever direct na het plaatsen van de bestelling via het platform een ontvangstbevestiging. 
 4. Eén werkdag voorafgaand aan de levering ontvangt opdrachtgever van leverancier via Next Deli een gespecificeerde bevestiging van zijn bestelling met een zo gedetailleerd mogelijke opgave van de door de leverancier te leveren producten. 
 5. De in het vorige lid genoemde gespecificeerde bevestiging omvat tenminste: een opgave van het aantal of eenheden en/of gewicht van het/de te leveren product(en); specifieke informatie over eventuele garanties en service na aankoop; de wijze van aflevering van de bestelling. 

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Aangezien het gebruik van het platform van NextDeli is voorbehouden aan zakelijke klanten, is het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing. 
 2. In aanvulling op het bepaalde in het voorgaande lid geldt nog dat de op het platform aangeboden producten veelal versproducten zijn, de aangeboden producten voorts beperkt houdbaar zijn en de producten na bestelling veelal op ambachtelijke wijze worden vervaardigd. Hierdoor kunnen de via het platform tot stand gekomen overeenkomsten uit der aard in beginsel niet worden herroepen of worden ontbonden. Het in art. 6:230 m e.v. BW vastgelegde wettelijke herroepingsrecht is op grond van art. 6:230 p aanhef, onder f sub 2 (en 3) daarom uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Op grond van de in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde redenen, is op de via het platform van NextDeli tot stand gekomen overeenkomsten geen bedenktijd van toepassing. 
 4. Indien en voor zover een product zich naar de mening van de leverancier leent voor herroeping, staat het hem vrij bij het aanbod te vermelden dat de opdrachtgever de overeenkomst gedurende een bepaalde bedenktijd, al dan niet onder opgave van redenen, kan ontbinden.
 5. De leverancier die in het voorgaande lid vermelde mogelijke herroeping via het platform van NextDeli aanbiedt, is zelf verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van het herroepingsrecht en de geldende bedenktijd. Voor de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, kan de leverancier desgewenst verwijzen naar zijn eigen algemene voorwaarden. 
 6. Met inachtneming van het bepaalde in art. 15 lid 6 stuurt de leverancier de opdrachtgever na ontvangst van diens herroeping daarvan onverwijld een ontvangstbevestiging via de Oplossingenknop. 

Artikel 9. De prijs 

 1. De prijs, daaronder begrepen stukprijs, prijs per eenheid en kortingsprijs, die de leverancier vermeldt bij het aanbod op het platform kan na het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd. 
 2. Prijswijzigingen, (-verhogingen dan wel prijsverlagingen) die de leverancier wenst door te voeren dan wel veranderingen in btw-tarieven, worden na de aanpassing van de vermelde prijs bij het aanbod op het platform van NextDeli elke dag om 0:00 uur geëffectueerd en zijn vanaf dat moment van kracht. 
 3. De onder lid 1 genoemde prijzen zijn steeds concrete prijzen, variabele prijzen of richtprijzen zijn niet mogelijk. 
 4. De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 
 5. In de in het aanbod genoemde prijzen zijn tevens de verzendkosten begrepen. 
 6. De door opdrachtgever te betalen prijs voor het/de door hem bestelde product(en) is afhankelijk van de daadwerkelijk door leverancier geleverde product(en) qua hoeveelheid en gewicht. Teneinde zoveel mogelijk te anticiperen op het bij de aflevering mogelijke voorkomende verschil in hoeveelheid en gewicht en het daardoor optredende prijsverschil (ten opzichte van de bij de bestelling gehanteerde prijs), wordt bij de in art. 7 genoemde automatische incassomachtiging een marge van 10% op de bij het/de bestelde product(en) vermelde prijs per gewichtseenheid gehanteerd. 
 7. Het definitieve door de opdrachtgever te betalen en door NextDeli te incasseren bedrag (de prijs) staat vermeld op de door hem te ontvangen verkoopfactuur (zie art 14). 

Artikel 10. Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De leverancier staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan het aanbod, de bij het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijk te stellen kwaliteitseisen en de in het algemeen te stellen eisen aan het product, waaronder tenminste de wettelijke voorschriften en de specifieke voorschriften en eisen vanuit de Voedsel en Warenautoriteit. 
 2. Met inachtneming van het bepaalde in art. 12.4 is de leverancier niet aansprakelijk voor schade aan het product ontstaan tijdens het transport door de distribiteur. 
 3. Een door de leverancier, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de leverancier kan doen gelden indien de leverancier is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichting tot nakoming van de overeenkomst. 
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de leverancier, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde aanspraken of rechten toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk gehouden is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen vanuit de overeenkomst. 

Artikel 11. Levering 

 1. De leverancier neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres, dan wel het daarvan afwijkende afleveradres, dat de opdrachtgever op zijn account op het platform van NextDeli heeft aangegeven. 
 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, draagt de leverancier zorg voor de uitvoering van de overeenkomst en levering van het (de) bestelde product(en) binnen de bij het aanbod aangegeven levertijd. 
 4. Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd, plant NextDeli in overleg met de distributeur één extra afleverpoging in. Indien de bestelling ook dan niet kan worden afgeleverd, behoudt NextDeli zich het recht voor de verkoopfactuur te incasseren. In het geval van het niet aanwezig zijn van de opdrachtgever zullen de extra kosten van een extra afleverpoging op de volgende werkdag aan opdrachtgever worden doorberekend.
 5. Aan de opdrachtgever wordt voorafgaand aan het doen van de bestelling, de daartoe relevante bezorgdatum bevestigd, zodat opdrachtgever vooraf weet op welke datum de bezorging plaats vindt. Standaard vinden bezorgingen ‘franco huis’ plaats in een levervenster tussen 08:00 en 18:00 uur. Tegen een betaling van een toeslag kan de opdrachtgever kiezen voor een specifieker/korter bezorgvenster.
 6. De in art. 7 lid 1 genoemde automatische incasso wordt door NextDeli geëffectueerd en geïncasseerd na levering van de bestelling. 
 7. Indien de levering vertraging ondervindt, de bestelling door de leverancier niet tijdig bij de distributeur kan worden aangeleverd, of indien een overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever nadat hij de bestelling heeft geplaatst hiervan minimaal één werkdag voorafgaand aan de geplande levering via het platform bericht. 
 8. Met inachtneming van het bepaalde in art 12 lid 4 berust het risico van beschadiging en/of vermissing van het (de) product(en) jegens opdrachtgever bij de leverancier tot het moment van levering aan de opdrachtgever.

Artikel 12. Uitvoering levering 

 1. De levering van de via het platform bestelde producten geschiedt via een daartoe door NextDeli aangestelde distributeur. 
 2. Na ontvangst van de bestelling op het distributiecentrum van de distributeur wordt de bestelling binnen één werkdag door de distributeur bij de opdrachtgever afgeleverd. 
 3. De leverancier levert de bestelling tijdig af bij het distributiecentrum zodat de bestelling, rekening houdend met de in het vorige lid vermelde levertijd van de distributeur, binnen de door de leverancier bij het aanbod aangegeven levertijd, bij de opdrachtgever kan worden afgeleverd. 
 4. Op het transport door de distributeur zijn de in de vervoers- branche gebruikelijke Nekovri- voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (versie 2014) van toepassing. 
 5. Met inachtneming van het bepaalde in de Nekrovi-voorwaarden en de daarin opgenomen maxima, is de distributeur aansprakelijk voor de schade ontstaan aan de producten vanaf het moment van aflevering door de leverancier op het distributiecentrum tot aan het moment van aflevering van de bestelling bij de opdrachtgever. Voor schade boven de in dit artikel genoemde maxima, is de leverancier verantwoordelijk.
 6. Bij de aflevering van de bestelling tekent de opdrachtgever voor ontvangst van de bestelling. 
 7. Met inachtneming van het bepaalde in art. 8 en art. 15 is de opdrachtgever, indien de levering naar zijn mening niet overeenstemt met de door hem geplaatste bestelling of de levering voldoet anderszins niet aan zijn verwachtingen, niettemin gehouden de bestelling in ontvangst te nemen.
 8. Voor reclamaties over zijn bestelling kan opdrachtgever via de Oplossingenknop in contact treden met de leverancier.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever voor de bestelling geschiedt via de in art. 7 genoemde automatisch incasso, aan NextDeli. 
 2. Bij het plaatsen van zijn eerste bestelling op het platform van NextDeli geeft de opdrachtgever digitaal eenmalig een doorlopende automatisch incassomachtiging af waarmee hij NextDeli machtigt de kosten van zijn bestelling en van elke volgende geplaatste bestelling van het door hem opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. 
 3. Met inachtneming van het bepaalde in art. 5 is de opdrachtgever verplicht om onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens dan wel andere redenen waardoor de door hem verschuldigde bedragen niet automatisch van zijn bankrekening kunnen worden geïncasseerd, onverwijld aan NextDeli te melden. 
 4. Indien een opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, de door hem verschuldigde bedragen niet automatisch geïncasseerd kunnen worden of wanneer de van zijn bankrekening geïncasseerde bedragen worden gestorneerd, ontvangt hij daarvan digitaal bericht van NextDeli. De opdrachtgever krijgt dan de gelegenheid alsnog binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de dag van verzending van het bericht van NextDeli aan zijn volledige betalingsverplichting te voldoen. 
 5. Indien tijdige en / of volledige betaling door de opdrachtgever na het in het voorgaande lid bedoelde bericht van NextDeli, uitblijft, dan maakt NextDeli in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW tevens in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op vergoeding en betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten, die hierbij worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het totaal openstaande bedragen met een minimum van €40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten bestelling. 
 6. Naast de in het voorgaande lid omschreven vergoeding in geval van te late of onvolledige betaling, kan NextDeli indien zich een in lid 4 beschreven situatie voordoet, zonder nadere berichtgeving besluiten de opdrachtgever van verdere deelname aan het platform uit te sluiten. 

Artikel 14. Factuur 

 1. Nadat de bestelling bij opdrachtgever is afgeleverd en door hem in ontvangst is genomen, ontvangt hij op een zo kort mogelijke termijn de verkoopfactuur. 
 2. Op dinsdag van elke week ontvangt de leverancier van Nextdeli de pro-forma inkoopfactuur in verband met de aflevering van de door hem bij de opdrachtgevers geplaatste bestellingen. 
 3. Indien sprake is van mogelijk verschil in facturatie of in de op een factuur vermelde bedragen (in de boekhouding van opdrachtgever en of leverancier) is de betreffende door NextDeli opgemaakte verkoopfactuur in alle gevallen leidend voor alle gebruikers. 
 4. Eenmaal per week op dinsdag ontvangt de leverancier van NextDeli de definitieve distributiefactuur voor de bij hem in rekening te brengen transportkosten van het distributiecentrum naar de diverse afleveradressen. Bij de berekening van deze transportkosten wordt rekening gehouden met de te behalen voordelen door deze kosten te delen met diverse andere leveranciers die bestellingen laten afleveren op hetzelfde afleveradres en op dezelfde datum. 
 5. NextDeli behoudt zich het recht voor de kosten verbonden aan de levering van de bestellingen, vastgelegd in de distributiefactuur, wekelijks te verrekenen met de door Nextdeli aan de leverancier te betalen bedragen in verband met de bij deze leverancier geplaatste bestellingen. 

Artikel 15. Klachten en oplossingen 

 1. Voorkomende klachten worden afgehandeld via de Oplossingenknop. Door middel van deze Oplossingenknop wordt de gebruikers van het platform een gebruiksvriendelijke en snelle methode geboden voor de onderlinge communicatie. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen direct of tenminste binnen bekwame tijd na ontvangst van de bestelling, via de Oplossingenknop door opdrachtgever volledig en duidelijk omschreven bij leverancier te worden gemeld. 
 3. De leverancier beantwoordt de klacht zo snel mogelijk en tenminste binnen één werkdag na de melding van de klacht door opdrachtgever. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, stuurt de leverancier opdrachtgever binnen één werkdag een bericht van ontvangst van de klacht met een indicatie van de redelijke termijn waarbinnen de opdrachtgever antwoord kan verwachten. 
 4. Afhankelijk van inhoud en complexiteit van de klacht dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke termijn van tenminste 2 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
 5. Indien en voor zover de tussen opdrachtgever en leverancier bereikte oplossing financiële gevolgen heeft voor de tussen hen bestaande overeenkomst, wordt dit door de leverancier via het Orderportaal aan NextDeli gemeld, zodat NextDeli dit kan verwerken in een (credit)factuur aan opdrachtgever. 
 6. Indien en voor zover opdrachtgever en leverancier afspreken dat de bestelling of een deel daarvan retour wordt genomen, wordt dit door de leverancier via het Orderportaal aan NextDeli gemeld, zodat NextDeli de betreffende opdracht aan de distributeur kan verstrekken, waarna de retourbestelling bij opdrachtgever wordt ingepland. 
 7. Retouropdrachten en (deel)bestellingen worden door distributeur uitsluitend retour genomen op basis van een door de leverancier aan NextDeli verstrekte retouropdracht. 
 8. De aan de retourbestelling verbonden kosten, zijn voor rekening van leverancier en worden door NextDeli aan hem doorbelast. 
 9. Indien opdrachtgever en leverancier in onderling overleg niet tot een oplossing komen voor de klacht dan kunnen zij zich tot NextDeli wenden met het verzoek te bemiddelen bij het tussen hen gerezen meningsverschil. 
 10. Indien de klacht of het meningsverschil zich naar het oordeel van NextDeli niet leent voor haar bemiddeling, of wanneer NextDeli niet slaagt in haar bemiddelingspoging, is sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling (zie art. 16). 

Artikel 16. Geschillen 

 1. Voor de bij het platform van NextDeli betrokken gebruikers of partijen, alsmede in geval van een geschil over voor deze voorwaarden, geldt dat elke partij zich steeds tot de bevoegde Nederlandse rechter kan wenden. Voorkomende geschillen worden uitsluitend beslecht op basis van Nederlands recht. 
 2. Alle in het voorgaande lid genoemde gebruikers of partijen verplichten zich te trachten een geschil eerst in onderling overleg op te lossen alvorens zich tot de bevoegde Nederlandse rechter te wenden. 

_________________________________________________

1 Onder verwijzing naar art. 12 lid 4 van deze voorwaarden is de mogelijke aansprakelijkheid van de distributeur beperkt tot de in de Nekovri-Voorwaarden vastgelegde maxima. NextDeli geeft haar leveranciers hierbij uitdrukkelijk in overweging om een (aanvullende) verzekering af te sluiten voor mogelijke schade ontstaan tijdens het transport, ter dekking van de schade die de beperkte aansprakelijkheid van de distributeur overstijgt. 
NextDeli gebruikt cookies om te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Door deze site te blijven gebruiken, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Accepteren